ข้อมูลและเอกสารสำหรับการส่งออกDHL Service Point Pattaya | ข้อมูลและเอกสารสำหรับการส่งออก

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 กรมศุลกากรไทยบังคับใช้กฎหมายด้านพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดดังกล่าวจะมีผลต่อสินค้าต้องจำกัดหรือสินค้าที่ต้องการใบอนุญาตส่งออกดังนี้

• ผู้ส่งออกจำเป็นต้องสำแดงข้อมูลสินค้าให้ตรงกับประเภทสินค้าที่ส่งออก
• หากเป็นสินค้าต้องจำกัด หรือต้องมีใบอนุญาตสำหรับส่งออก ผู้ส่งออกจำเป็นต้องเดินพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
• หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่ส่งเข้ามาในระบบของศุลกากรแล้วพบว่าไม่ตรงตามประเภทพิธีการขอสินค้านั้นๆ ผู้ส่งออกอาจถูกดำเนินคดีและปรับเป็น จำนวนเงิน 1000 บาท ฐานเดินพิธีการผิดประเภท ตามคำสั่งสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ 90/2557 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการสั่งคดีไปก่อน ข้อ 2(21)

ตรวจสอบรายการสินค้าที่ต้องการใบอนุญาตส่งออก และ รายการสินค้าต้องห้ามในการขนส่งผ่านเครือข่ายของ DHL EXPRESS ได้ที่แถบเมนูด้านบน

กลุ่มสินค้าต้องจำกัดการส่งรายการสินค้าที่ต้องการใบอนุญาตข้อมูลและเอกสารสำหรับการส่งออก | กลุ่มสินค้าต้องจำกัดการส่งรายการสินค้าที่ต้องการใบอนุญาต

สินค้าต่อไปนี้ คือสินค้าที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติตามข้อบังคับ ครบถ้วนก่อนการนำส่งออก

• สิ่งมีชีวิตทุกชนิด
• แร่ใยหิน
• ทองคำแท่งหรือเงินแท่ง
• เงินสด
• อาวุธปืน ส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนรวมทั้งลูกกระสุนและดินระเบิด
• ขนสัตว์

• วัตถุอันตรายหรือที่ติดไฟได้ง่าย (ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดของ IATA)
• ศพมนุษย์ รวมทั้งเถ้าอัฐิ
• สารเสพติดทุกชนิด
• ของเหลวไวไฟ
• สารกระตุ้นร่างการทุกชนิด

กลุ่มสินค้าต้องห้ามข้อมูลและเอกสารสำหรับการส่งออก | กลุ่มสินค้าต้องห้าม

สินค้าดังต่อไปนี้ ไม่รับขนส่งไม่ว่าในกรณีใดๆ

• เงินตราไทยและเงินตราต่างประเทศ
• พันธุ์ยางและยางธรรมชาติ
• ยาสูบ รวมถึงต้นยาสูบและใบยาเส้น
• หนังสัตว์ และอวัยวะ
• เครื่องมือสื่อสาร
• วัตถุอันตราย
• ไม้แปรรูปตามกฎหมายว่าด้วย
• ยา (ทั้งที่มีใบสั่งยา และไม่มีใบสั่งยา)
• เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
• สินค้าประเภทอาหาร
• เครื่องชั่ง ตวง วัด
• เคมีภัณฑ์ไม่อันตราย
• วัตถุอันตราย
• ซากดึกดำบรรพ์

• กักพืช
• ข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีของสหภาพยุโรป
• ถ่านหิน
• สารกัมมันตภาพรังสี วัสดุต้นกำลัง
• ต้นยาสูบ
• เครื่องมือแพทย์
• กากถั่ว
• ของป่าหวงห้าม
• เทวรูป
• พระพุทธรูป
• สินค้า Re - Export
• เมล็ดกาแฟ
• หอยมุก ผลิตภัณฑ์เปลือกหอยสำเร็จรูป
• ถ่านไม้

สินค้าปลอมแปลงเป็นสิ่งต้องห้ามข้อมูลและเอกสารสำหรับการส่งออก | สินค้าปลอมแปลงเป็นสิ่งต้องห้าม

1. นโยบายความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าเทียมหรือสินค้าปลอมแปลงผ่านบริการของดีเอชแอล ดีเอชแอลไม่มีความประสงค์ที่จะข้องเกี่ยวกับสินค้าปลอมแปลง และหากเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบ นอกจากสินค้าดังกล่าวจะถูกยึดแล้ว ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าของท่าน

• รองเท้า
• เสื้อผ้า
• กระเป๋า
• นาฬิการาคาสูง

• ซีดี และดีวีดี
• น้ำหอม
• เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์

2. เงื่อนไขการรับขนส่งขึ้นอยู่กับ

• เครือข่ายของดีเอชแอลที่ใช้ โดยเป็นไปตามกฎระเบียบของผู้ให้บริการ หรือกฎระเบียบในท้องถิ่นนั้น ๆ

3. การส่งพัสดุภัณฑ์เข้าข่ายสินค้าอันตรายจะต้องจัดเตรียมการส่งโดยอ้างอิงตามข้อกำหนดการส่งสินค้าอันตราย เช่น IATA/ICAO เป็นต้น

• ดำเนินการบรรจุหีบห่อ ทำเครื่องหมาย และติดป้ายฉลากอย่างถูกต้อง
• สินค้าอันตรายที่จะดำเนินการขนส่งจะต้องมีการจองการขนส่งล่วงหน้า และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการขนส่งก่อน จึงจะดำเนินการขนส่งได้

ส่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการระบุประเภทสินค้า การบรรจุหีบห่อ และติดฉลากวัตถุอันตรายที่จะทำการขนส่ง ดีเอชแอลรับขนส่งวัตถุอันตรายโดยจะต้องมีการดำเนินการตามกฎระเบียบสำหรับการ ขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเคร่งครัด และจะดำเนินการขนส่งโดยมีเงื่อนไข

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่คุณจะส่งไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการถูกปรับโดยเจ้าหน้าที่ สินค้าบางประเภทอาจจะถูกจัดประเภทให้เป็นวัตถุอันตรายแม้ว่าโดยสภาพจะไม่ได้เป็นก็ตาม (เช่น เคมีภัณฑ์) เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สินค้าที่คุณขนส่งถูกกักไว้ระหว่างทาง

เงื่อนไขในการส่งออกของแต่ละประเทศข้อมูลและเอกสารสำหรับการส่งออก | เงื่อนไขในการส่งออกของแต่ละประเทศ

ข้อจำกัดในการส่งออกของกลุ่มประเทศที่เกิดสงคราม โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ส่งต้องมีการกรอกฟอร์ม INDEMNITY LETTER แนบไปกับ Shipment ทุกครั้ง หากสินค้าติดคลังศุลกากรประเทศปลายทางมีเงื่อนไขอื่นๆ และจะใช้เวลานานกว่าปกติ

ได้แก่ประเทศกลุ่ม 9 ประเทศนี้

• Sierra Leone
• Ethiopia
• Eritrea
• Liberia
• Somalia

• Congo
• Iran
• Syria
• North Korea

Scroll To Top